Koronavirus a právní nároky

v Novinky

Koronavirus: náhrada mzdy, nárok na ošetřovné, krizový zákon nebo vyšší moc

Koronavirus. Zřejmě nejskloňovanější slovo posledních týdnů. Vir, který ohrožuje nejen naše zdraví, ale i globální ekonomiku. Vir, který i v českém prostředí způsobil situaci, na kterou jsme nebyli připraveni. Ani naše zákony.

Před příchodem koronaviru do České republiky nebylo v historii samostatného českého státu příliš situací, pro které bychom vytvářeli krizové plány, postupy a zákony uplatnitelné pro dnešní scénář. Proto jsme dnes svědky schvalování nových zákonů a postupů téměř na denní bázi. S tím však vyvstává více a více otázek, které zůstávají často nezodpovězeny.

Proto jsme se rozhodli vnést více světla do dané problematiky a s právníkem Daliborem Šlaufem jsme sestavili přehled dnes běžných životních situací a podívali se na ně z hlediska zaměstnance, zaměstnavatele a OSVČ. Zajímá vás, jestli máte nárok na finanční náhradu jako zaměstnanec v gastronomii? Zda li můžete od státu vymáhat ošetřovné jako OSVČ? Pak jsou následující řádky právě pro vás.

Obsah

Právní nároky pro zaměstnance v době karantény

1. Z důvodu koronaviru není možné vykonávat práci (např. prodavač v zavřeném obchodě) – mám nárok na výplatu a v jaké výši?

Jde o případ tzv. překážky na straně zaměstnavatele. Ano, v případě uzavření provozovny máte nárok na výplatu, a to ve výši vašeho průměrného výdělku. Podle charakteru konkrétní činnosti zaměstnavatele a dopadů opatření vlády ČR do jeho činnosti se může jednat i o případ tzv. částečné nezaměstnanosti, kdy zaměstnavatel po dohodě s odborovou organizací může snížit výši průměrného výdělku, a to až na 60%. Pokud odborová organizace u vašeho zaměstnavatele nepůsobí, zaměstnavatel může mzdu či plat snížit až na 60% průměrného výdělku vnitřním předpisem zaměstnavatele, o čemž vás však musí neprodleně vyrozumět.

2. Mám doma dítě, které kvůli nařízením vlády nemůže chodit do školky/školy a musím se o něj postarat. Kdo mi vystaví potvrzení, na jak dlouho, a jakou výši mzdy budu pobírat?


Pokud vaše dítě nedosáhlo věku 13 let (15 let v případě hendikepovaného dítě), máte v tomto případě nárok na ošetřovné. Pro uplatnění nároku na ošetřovné vám vystaví potvrzení přímo škola/školka, která byla uzavřena, nikoliv lékař. Ošetřovné lze čerpat po celou dobu uzavření škol/školky. O péči o dítě se budou moct střídat dvě osoby. Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla posledních 12 kalendářních měsíců). Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

3. Z důvodu snížené mzdy si nemohu dovolit zaplatit nájem a zároveň pokrýt náklady na život (jídlo, hygiena), mám nárok na jeho odpuštění?


Ze zákona nárok na odpuštění nájmu nemáte. Nicméně nájemní smlouva může na aktuální situaci pamatovat, proto doporučuji důkladně pročíst uzavřenou nájemní smlouvu. Pokud nájemní smlouva práva a povinnosti v případě vyšší moci jako je epidemie neupravuje, doporučuji se obrátit přímo na pronajímatele.

4. Pracuji v gastronomii a dýška představují důležitou složku mé výplaty. Mám nárok na odškodnění a u koho ho nárokovat? (platí i pro jiná odvětví – tj. pohyblivá složka výplaty je klíčová)

Pokud je zaměstnanci rozhodnutím zaměstnavatele přiznaná nenároková složka mzdy (tzv. pohyblivá složka mzdy, např. osobní příplatek), zaměstnavatel je povinen tuto složku zaměstnanci vyplácet nadále. Ohledně spropitného je podstatné nejprve zjistit, jak je zaměstnanci spropitné vypláceno. Spropitné ze své podstaty není přiznanou nárokovou složkou mzdy, tudíž jejich výpadek nelze po nikom nárokovat. Nicméně pokud je spropitné zaměstnavatelem vypláceno zaměstnanci jako nepřiznaná nenároková součást mzdy, promítne se vyplacené spropitné za příslušné kalendářní období do průměrného výdělku. Jak je uvedeno výše, zaměstnanec má v případě překážky na straně zaměstnavatele nárok na mzdu ve výši průměrného výdělku (nebo sníženého průměrného výdělku). Do průměrného výdělku jsou tak zahrnuty i přiznané a nepřiznané nenárokové části mzdy (pohyblivé složky mzdy). Spropitné se však do průměrného výdělku nepromítne, pokud je zaměstnanci poskytováno tzv. bokem, tedy kdy si spropitné zaměstnanec od zákazníka rovnou ponechá a kdy jej zaměstnavatel nijak neeviduje.

Právní nároky pro OSVČ v době karantény

1. Mám nárok na ošetřovné, když mám doma dítě, pro které nemohu platit hlídání?

Ano, v případě uzavření škol v důsledku epidemie koronaviru máte nárok na ošetřovné stejně jako zaměstnanec. Pokud vaše dítě nedosáhlo věku 13 let (15 let v případě hendikepovaného dítě), máte v tomto případě nárok na ošetřovné. Pro uplatnění nároku na ošetřovné vám vystaví potvrzení přímo škola/školka, která byla uzavřena, nikoliv lékař. Ošetřovné lze čerpat po celou dobu uzavření škol/školky. O péči o dítě se budou moct střídat dvě osoby. Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla posledních 12 kalendářních měsíců). Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

2. Z důvodu usnesení vlády nemohu vykonávat svou profesi, mám nárok na finanční podporu od státu?

Malý a střední podnikatelé mohou zažádat o bezúročnou půjčku v rámci úvěrového programu COVID. Další podporou je i přijaté odpuštění minimálních měsíčních záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a zdravotním pojištění za půl roku od března do srpna, a to plošně pro všechny OSVČ. Pokud máte platíte vyšší zálohy, lze tyto platby odložit. Vláda navíc připravuje další podpůrné balíčky pro malé podnikatele.

3. Mám v nájmu například prodejnu/ateliér… kde vykonávám svou profesi a díky usnesení vlády nemohu v podnikání pokračovat. Mohu se vyhnout placení toho nájemného či jiných fixních nákladů s provozovnou spojených?

V této věci doporučuji řádně posoudit uzavřenou nájemní smlouvu, zda nepamatuje na případy tzv. vyšší moci. V každém případě je nutné se obrátit na pronajímatele a začít s ním jednat o odložení, prominutí nebo snížení nájemného. Zákon upravuje i případy, jak se lze zprostit odpovědnosti za plnění smluvních povinností. Avšak postup bude velmi pravděpodobně zcela individuální, takže bych doporučoval váš případ konzultovat s právníkem.

4. Mám dodavatelskou smlouvu, ve které se zavazuji k určitému objemu odběru. Z důvodu krizové situace nejsem schopen plnit smluvní podmínky. Může dodavatel přesto vymáhat penále či pokuty za nedodržení smlouvy? 

V tomto případě se vždy podívejte do smlouvy, zda nemáte vyloučená některé ustanovení občanského zákoníku týkající se vyšší moci a zda smlouva na tuto situaci pamatuje. V souladu s ustanovením § 1765 občanského zákoníku se lze domáhat obnovení jednání o smlouvě, např. uzavření dodatku, který bude upravovat práva a povinnosti po dobu platnosti nouzového stavu.  V této souvislosti lze také zmínit o možnosti se zprostit povinnosti k náhradě škody z důvodu vyšší moci, která by opožděním dodávky byla způsobena. Postup bude velmi pravděpodobně zcela individuální, takže bych doporučoval váš případ konzultovat s právníkem. 

5. Mohu jako OSVČ žádat o bezúročnou půjčku speciálně zřízenou pro situaci viru COVID? Jaké jsou klíčové náležitosti pro úspěšné vyřízení?

Ano, vláda spustila program COVID prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. Aktuálně se pracuje na přípravě formy podpory malým a středním podnikatelům a živnostníkům, do které by byly zapojeny zdroje komerčních bank. Díky tomu by mělo být uspokojeno velké množství firem včetně těch drobných, které si potřebují půjčit částku do 500 tis. Kč. Podmínky však ještě nebyly zveřejněné.

Právní nároky pro zaměstnavatele v době karantény

1. Jako společnost nemůžeme kvůli krizové situaci vykonávat podnikatelskou činnost. Musím přesto vyplácet peníze zaměstnancům, a jak se liší přístup k pracujícím na HPP, DPP a na IČO?

Ano, vyplácet zaměstnancům mzdy musíte, a to i pokud jste provozovnu museli uzavřít a zaměstnanci jsou doma, kde jim není práce přidělována, neboť se jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele. Výše vyplácené mzdy se může případ od případu lišit. Může se jednat o 100%, 80% nebo 60%. Vláda schválila program na podporu zaměstnanosti, kdy stát např. zaměstnavatelům, kteří v důsledku vydaných opatření byli nuceni podnik uzavřít, uhradí 80% nákladů za vynaložené mzdy, pokud zaměstnavatel zaměstnanci poskytne 100% mzdy. Náklady za již vyplacené mzdy by měly být hrazeny zpětně. Zda a kolik stát na mzdy přispěje závisí na tom, jak byl provoz zaměstnavatele krizovou situací ovlivněn. Více k programu „Antivirus“ následující obrázek: 

Program MPSV antivirus

V případě zaměstnanců pracujících na DPP nebo DPČ je podstatné, jak je s nimi odměna za práci sjednána. Je-li sjednána odměna pouze za skutečně vykonanou práci nebo úkol, zaměstnavatel nemusí odměnu vyplácet, pokud není zaměstnanci práce přidělována a zaměstnanec do práce nechodí. 

Obdobně u pracovníků pracujících jako IČO, u nichž rovněž záleží, jak je ve smlouvě odměna upravena, a zda smlouva pamatuje na případnou vyšší moc.

2. Máme dodavatelskou smlouvu, ve které se zavazuji k určité výši odběru (př. restaurace a odběr piva od pivovaru). Je možné na základě usnesení vlády a neschopnosti vykonávat svou profesi pozastavit platnost této smlouvy? Může dodavatel přesto vymáhat její platnost?

V tomto případě se vždy podívejte do smlouvy, zda nemáte vyloučená některé ustanovení občanského zákoníku týkající se vyšší moci nebo zda smlouva na tuto situaci nepamatuje. V souladu s ustanovením § 1765 občanského zákoníku máte právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě, např. uzavření dodatku, který bude upravovat práva a povinnosti po dobu platnosti nouzového stavu. Pokud byste se nedohodli, nabízí zákon v souladu s § 2913 odst. 2 občanského zákoníku možnost zprostit se povinnosti k náhradě škody, která by druhé straně byla způsobena. Rovněž s odkazem na uvedené ustavení by druhá strana nebyla oprávněna požadovat úroky z prodlení. Pokud máte ve smlouvě sjednánu smluvní pokutu, uvedené se na ni neuplatní a je nezbytné se s druhou stranou dohodnout, že se smluvní pokuta nebude pro tento případ aplikovat.

3. V případě, že máme kanceláře, budovy či výrobny v nájmu nebo si pronajmeme hmotný a nehmotný majetek nutný k výkonu profesi (stroje, software…) a kvůli vládnímu nařízení nejsme schopni pokrýt náklady dle smluv s dodavateli. Mohou mi být vypovězeny smlouvy a požadovat sankce?

Pokud nájemní smlouva nepamatuje na existenci vyšší moci a vy nebudete s druhou stranou řešit případný odklad/snížení/odpuštění nájmu, budete z největší pravděpodobnosti oprávněni smlouvy vypovědět v závislosti na konkrétním ujednání nájemní smlouvy týkající se výpovědi nebo v souladu s právními předpisy. Pokud pronajímatele předem upozorníte, že nejste s ohledem na aktuální situaci skutečně schopni pokrýt náklady dle smluv, lze se s ohledem na § 2913 odst. 2 občanského zákoníku zprostit povinnosti k náhradě škody, která by druhé straně byla tímto způsobena. Avšak pokud je sjednána pro případ předčasného ukončení smlouvy smluvní pokuta, může její úhradu druhá smluvní strana požadovat. Povinnosti k úhradě smluvní pokuty se nelze s odkazem na uvedené ustanovení zprostit. Lze doporučit obrátit se na pronajímatele a domáhat se v souladu § 1765 občanského zákoníku obnovení jednání o smlouvě.

4. Mohu žádat o bezúročnou půjčku speciálně zřízenou pro situaci viru COVID? Jaké jsou klíčové náležitosti pro úspěšné vyřízení?

Ano, nicméně tento program byl již ve své první fázi dočerpán. Vláda připravuje další bezúročné půjčky prostřednictvím komerčních bank pro malé a střední podnikatele. Podmínky pro čerpání zatím nebyly zveřejněny.  

Obecné právní otázky související s koronavirem

1. Co je to vyšší moc?

Vyšší moc je nepředvídatelný objektivní jev, nad nímž člověk v zásadě nemá kontrolu a jehož vznik zpravidla (alespoň bezprostředně) nemohl ovlivnit. Pandemii koronaviru lze z hlediska práva považovat za překážku způsobenou vyšší mocí (vis maior). V případě existence vyšší moci nejste zbaveni povinnosti plnit, pokud by se plnění v důsledku překážky způsobené vyšší mocí stalo pouze obtížné nebo vyžadující zvýšené náklady či úsilí. Je navíc nezbytné, aby překážku způsobenou vyšší mocí nebylo možné odvrátit či překonat. Pro případné dokazování překážky vyšší moci a nemožnosti plnění je proto vhodné pečlivě shromažďovat jakékoliv důkazy, které by v případě sporu mohly být následně použity.

2. Co je to krizový zákon?

Stát má povinnost případnou škodu vzniklou v důsledku vydaných krizových opatření ve stavu nouze poškozenému uhradit. Tato objektivní odpovědnost státu za škodu je zakotvena v zákoně č. 240/2000 Sb., krizový zákon. Aby stát odpovídal za škodu podle krizového zákona, musí být naplněny tři podmínky, tj. provedení krizového opatření, vznik škody a příčinná souvislost mezi krizovým opatřením a vznikem škody.

3. Mám možnost během krizové situace způsobené koronavirem odložit splácení nájemného, či ho neplatit vůbec? Může pronajímatel vyvozovat důsledky?

Pokud nájemní smlouva neupravuje výjimku v případě existence vyšší moci a s pronajímatelem se nedohodnete na řešení, budete nadále povinni hradit nájem v souladu s nájemní smlouvou, jinak se můžete dopustit hrubého porušení povinnosti vyplývající z nájmu. Pronajímatel může vypovědět nájem bez výpovědní doby, pouze pokud nájem nehradíte alespoň tři měsíce, o čemž vás pronajímatel informoval a umožnil vám dlužný nájem doplatit, v případě hrubého porušení povinností je pronajímatel oprávněn podat výpověď s tříměsíční výpovědí dobou. Bránit se lze bohužel pouze ujednáním dohody obou stran. Pokud nájem v současné chvíli hradit nemůžete, pronajímatele vždy upozorněte o pravděpodobném odložení platby nájmu a důvodu, a navrhněte řešení. 

4. Maximální délka krizové situace. V případě nutnosti ji prodloužit je jaký postup?

Nouzový stav byl vyhlášen na maximální dobu, kterou ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Vládě ČR umožňuje, a to 30 dnů. Pokud by bylo třeba nouzový stav prodloužit, může tak Vláda ČR učinil po předchozím odsouhlasení Poslaneckou sněmovnou. Aktuálně to vypadá, že vláda bude o souhlas žádat. Prodloužení by však mělo být vždy pouze pro nezbytně dlouhou dobu.

Závěrem

Tento článek si klade za cíl pomoci se zorientovat v jinak nepřehledném výčtu nově schválených zákonů během krizového stavu. Je však důležité si uvědomit, že případy jednotlivých forem výdělečných činností se mohou drobnými nuancemi lišit, stejně tak jako případ od případu. Pokud si chcete být opravdu jisti, zda li máte možnost si nárokovat určité náhrady přímo ve vaší konkrétní situaci, pak doporučujeme využít konzultaci s právníkem. 

Ať už jde o případ spojený se situací způsobenou koronavirem nebo ne, můžete se obrátit na advokátní kancelář AK ŠLAUF, která vám bude k dispozici.

Děkujeme, že čtete tyto řádky a celý tým Inspirum Technologies vám přeje pevné zdraví a především trpělivost.

Napište komentář

Komentář